ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

- aktualizace 10.11.2018
-

Kdo je správce osobních údajů?
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsem správcem Vašich osobních
údajů, které mi poskytnete. Pokud bude níže v textu uvedeno "správce", rozumí
se tím Monika Kolaříková, se sídlem Štětínská 30, Praha 8 (není provozovna),
IČ: 88787737. Kontaktovat mě můžete emailem: savana31@seznam.cz. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se
ochrany osobních údajů zodpovím, vyřídím obratem, v nejkratší možné době.

Jakých osobních údajů se pravidla týkají?
Všech osobních údajů, které správci poskytnou návštěvníci webových stránek www.savanasun.cz,
pokud vyplní následující kontaktní formulář
na těchto webových stránkách. Při objednávce placených služeb a produktů z
webových stránek jde o e-mailový kontakt a křestní jméno, případně příjmení
nebo  telefon. Pravidla se týkají i veškerých osobních údajů poskytnutých
klienty správce, kterým správce poskytuje poradenské služby. Všichni, kdo
poskytnou osobní údaje, jsou dále v textu označováni i jako "subjekty údajů".
Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Poskytnutí
osobních údajů při poskytování poradenských služeb závisí na charakteru
požadované poradenské služby a v případě, že by subjekt údajů neposkytl osobní
údaje v rozsahu nutném pro poskytnutí poradenské služby, mohlo by dojít k tomu,
že by poradenská služba nemohla být poskytnuta.

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány?
Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu, semináře či školení z
webových stránek nebo v souvislosti s požadavkem na poskytnutí poradenských
služeb jsou zpracovávány za účelem splnění mých povinností vůči Vám, tj.
k  uskutečnění školení nebo semináře a související komunikace a k
odpovědnému poskytování poradenských služeb, vystavování účetních a daňových
dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle
zákona nutný souhlas subjektu údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozím odstavci je podle zákona možné
bez Vašeho souhlasu, pokud jste ode mě koupili některý z produktů (kurz,
školení) nebo jsem Vám poskytla poradenskou službu, zjednodušeně, jste-li mými
klienty, zákazníky. Pokud v rámci objednávky nebo při poskytování služeb dáte
výslovný souhlas, pak Vám mohu zaslat i nabídku jiného subjektu z jiné oblasti
než jsou mnou poskytované služby a produkty. Toto ovšem učiním pouze v případě,
že půjde o takovou nabídku, o níž budu přesvědčená, že Vám může přinést
významnou hodnotu či prospěch.

Kým a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány, komu zpřístupněny a jak chráněny před zneužitím?
Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány elektronicky, osobní
údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány
manuálně. Zpracování provádí správce a správce zaručuje, že všechny tyto osoby
zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné
třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon. Správce využívá
služeb zprostředkovatelů pro daňové služby a webhostingové služby. Správce
uděluje povolení k zapojení zprostředkovatelů, kterými jsou soukromá účetní firma
na zpracování účetnictví a firma na webhostingové služby. V případě
přidání nového zprostředkovatele, správce informuje subjekt a subjekt údajů má
právo vyslovit námitku. Zprostředkovatel odpovídá za zajištění osobních údajů
ve fyzické i softwarové podobě.  Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou
ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny
přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační
opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům.
Bezpečnostní opatření se vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů
Monika Kolaříková používá Vaše osobní údaje na účely nutné pro plnění smlouvy - jméno,
datum narození, popřípadě adresa, IČO nebo DIČ a telefon. Dále bude osobní údaj
konkrétně jméno použito na vystavení dokumentu  - certifikátu o
absolvování školení či kurzu, pokud si tento dokument vyžádáte.

Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím
Je samozřejmostí předpokládám, že veškeré údaje Vámi poskytnuté jsou pravdivé a
správné, a že po dobu zpracovávání údajů mi jejich změnu sami sdělíte. Osobní
údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto
přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po
zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravím. Pokud byste
zjistili nebo se domnívali, že zpracování Vašich osobních údajů provádím v
rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního
života, je Vaším právem požádat mě o vysvětlení a požadovat odstranění takto
vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek
blokování nebo likvidace osobních údajů.
Informace o konkrétním zpracování Vašich osobních údajů Vám obratem sdělím,
pokud o to požádáte písemně klasickou formou či e-mailem.

Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje schraňuji po dobu 5ti let, pak budou scartovány.

Cookies
Správce používá na svých webech cookies k tomu, aby mohl sledovat preference
návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet a upravovat webové
stránky. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na Váš pevný disk. To vede
k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové
stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého přístroje
Počítače, mobilu atd.) navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na
Vašem přístroji. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém
prohlížeči.